მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

განაცხადის ტიპიური ფორმები 

ქსელზე შეჭრა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა
აბონენტის მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა
აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლა
ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობა
მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმება
მრიცხველის შემოწმების მოთხოვნა
აბონენტის გაყოფა
ქვეაბონენტად აყვანა
თანხის კორექცია
ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთება
ორის ან მეტის მიერთება
სიმძლავრის გაზრდა
 
 
 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@energokavshiri.ge      
E-Mail: energokavshiri@caucasus.net      
Tel: (+99532) 264-28-69