მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>სს ,,ენერგოკავშირი”, რომელიც დაფუძნებულია გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლოს 2003 წლის 20 ოქტომბერს №1/5-53 დადგენილებით, არის სემეკის ბუნებრივი გაზის უვადო ლიცენზიანტი, რომლის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს თბილისი, მუხიანის დასახლება და გლდანის მე-V,VI,VII და VIII მიკრორაიონები.

>>>სს ,,ენერგოკავშირი” არის ღია სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერებიც რეგისტრირებულნი არიან სს ,,კავკასრეესტრში”, მის: თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული, ტელ:(+99532) 2 500 211 
>>>სს ,,ენერგოკავშირი”-ს ფაქტიური მისამართი, თბილისი, მუხიანის დასახლება I მ/კ; კორპუსი-5 
მედიასაშუალებები: ტელეკომპანია იმედი და რუსთავი 2 
ინფორმაცია მისაწოდები ბ/გაზის შესახებ ქვეყნდება გაზეთში ,,საქართველოს რესპუბლიკა” 
აკრედიტებული ლაბორატორია: შ.პ.ს ,,ყასტრანსგაზი-თბილისი” მეტროლოგიის განყოფილება, მის: თბილისი, მიცკევიჩის 18ა 
 

>>>>ss ,,energokavSiri”-s generaluri direqtoris 2019 wlis 26 agvistos #12/40 brZanebiT, 2019 wlis 1 oqtombridan arasayofacxovrebo momxmareblebisTvis misawodebi 1 kubur metri bunebrivi gazis Rirebuleba ganisazRvra erTi lariT da xuTi TeTriT (dRg-s CaTvliT), vadis gadacilebis SemTxvevaSi erTi lariT da aTi TeTriT (dRg-s CaTvliT).

 

>>>>saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli erovnuli komisiis 2019 wlis 25 dekembris #42 dadgenilebidan gamomdinare, ss ,,energokavSiri”-s generaluri direqtoris 2019 wlis 26 dekembris brZanebiT Seicvala ss ,,energokavSiri”-s sayofacxovrebo momxmareblebisaTvis misawodebi bunebrivi gazis tarifi da 2020 wlis 1 ianvridan ganisazRvra 49.444 TeTriT, dRg-is CaTvliT (41.901 dRg-s gareSe), 1kubur metrze.

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69