მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>სს ,,ენერგოკავშირი”, რომელიც დაფუძნებულია გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლოს 2003 წლის 20 ოქტომბერს №1/5-53 დადგენილებით, არის სემეკის ბუნებრივი გაზის უვადო ლიცენზიანტი, რომლის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს თბილისი, მუხიანის დასახლება და გლდანის მე-V,VI,VII და VIII მიკრორაიონები.

>>>სს ,,ენერგოკავშირი” არის ღია სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერებიც რეგისტრირებულნი არიან სს ,,კავკასრეესტრში”, მის: თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული, ტელ:(+99532) 2 500 211 
>>>სს ,,ენერგოკავშირი”-ს ფაქტიური მისამართი, თბილისი, მუხიანის დასახლება I მ/კ; კორპუსი-5 
მედიასაშუალებები: ტელეკომპანია იმედი და რუსთავი 2 
ინფორმაცია მისაწოდები ბ/გაზის შესახებ ქვეყნდება გაზეთში ,,საქართველოს რესპუბლიკა” 
აკრედიტებული ლაბორატორია: შ.პ.ს ,,ყასტრანსგაზი-თბილისი” მეტროლოგიის განყოფილება, მის: თბილისი, მიცკევიჩის 18ა 
 

.......dolaris kursis cvlilebidan gamomdinare, 2019 wlis 1 oqtombridan gaizrdeba arasayofacxovrebo momxmareblebisTvis misawodebi bunebrivi gazis tarifi. erTi kubur metri bunebrivi gazis Rirebuleba iqneba erTi lari da xuTi TeTri dRg-s CaTvliT, xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadis gadacilebis SemTxvevaSi ki erTi lari da aTi TeTri.

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69