მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>სს ,,ენერგოკავშირი”, რომელიც დაფუძნებულია გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლოს 2003 წლის 20 ოქტომბერს №1/5-53 დადგენილებით, არის სემეკის ბუნებრივი გაზის უვადო ლიცენზიანტი, რომლის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს თბილისი, მუხიანის დასახლება და გლდანის მე-V,VI,VII და VIII მიკრორაიონები.

>>>სს ,,ენერგოკავშირი” არის ღია სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერებიც რეგისტრირებულნი არიან სს ,,კავკასრეესტრში”, მის: თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული, ტელ:(+99532) 2 500 211 
>>>სს ,,ენერგოკავშირი”-ს ფაქტიური მისამართი, თბილისი, მუხიანის დასახლება I მ/კ; კორპუსი-5 
მედიასაშუალებები: ტელეკომპანია იმედი და რუსთავი 2 
ინფორმაცია მისაწოდები ბ/გაზის შესახებ ქვეყნდება გაზეთში ,,საქართველოს რესპუბლიკა” 
აკრედიტებული ლაბორატორია: შ.პ.ს ,,ყასტრანსგაზი-თბილისი” მეტროლოგიის განყოფილება, მის: თბილისი, მიცკევიჩის 18ა 
 

>>>>სს "ენერგოკავშირი”-ს გენერალურ დირექტორს 2019 წლის 26 აგვისტოს #12/40 ბრძანებით, 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი 1 კუბური მეტრის ბუნებრივი გაზის ღირებულება განისაზღვრა ერთი ლარით და ხუთი თეთრით (დღგ-ს ჩათლით), ვადის გადაცილების შემთხვევაში ერთი ლარით და ათი თეთრით (დღგ-ს ჩათვლით).

 

>>>>saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli erovnuli komisiis 2021 wlis 28 ivnisis, ,,bunebrivi gazis tarifebis Sesaxeb” semekis 2005 wlis 30 dekembris #30 dadgenilebaSi cvlilebis Setanis Sesaxeb, #22 dadgenilebiT, 2021 wlis 1 ivlisidan ss ,,energokavSiri”-s sayofacxovrebo momxmareblebisTvis misawodebeli kubur metri bunebrivi gazis tarifi ganisazRvra dRg-s gareSeE 48.978 TeTriT, (miwodeba 35.838T. transportireba 1.895T. da ganawileba 11.245T.) dRg-s CaTvliT 57.794 TeTriT. qveyanaSi arsebuli mdgomareobidan da mosaxleobis mZime socialuri fonidan gamomdinare, ss ,,energokavSiri”-s mmarTvelma organom miiRo gadawyvetileba, mogebis minimalizaciis xarjze dawios tarifi 55.5 TeTramde. tarifi SeiZleba gaizardos, semekis mier dadgenil zRvrul odenobamde 57.794 TeTramde, rac damokidebuli iqneba dolaris kursze da fasTa sxvaobaze. gamomdinare iqidan, rom bunebrivi airis Sesyidva momwodebeli kompaniidan xdeba dolaris kursis mixedviT. .

>>>>არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელბს მომწოდებელი კომპანიის მიერ, არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდები ბუნებრივი გაზის ღირებულების, 1000 კუბ.მეტრზე 35 დოლარით, გაზრდის გამო, 2022 წლის 1 იანვრიდან მოსალოდნელია გაგეზარდოთ გაზის ტარიფი 10 თეთრით. გთხოვთ, 2021 წლის 15 დეკემბრიდან 25 დეკემბრამდე მობრძანდეთ საზოგადოების ოფისში ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად.
ჩამოტვირთე შეტყობინება#37
ჩამოტვირთე ბრძანება #14/10 და დადგენილება #22

ჩამოტვირთე წესდება

ეროვნული ბანკი

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69